Promocje
FILIŻANKA czerwona Nilgiri
FILIŻANKA czerwona Nilgiri

35,00 zł

Cena regularna: 39,00 zł

szt.
Darmowa dostawa

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 

§1

Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, w dalszej części nazywany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną pod adresem internetowym www.nilgiri.pl obsługiwanym przez Krzysztofa Godlewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Godlewski Consulting, ul. Heleny 4/66, 30 – 838 Kraków, NIP: 6762302300, adres e-mail: biuro@nilgiri.pl

§2

Słownik pojęć

Poniższym określeniom w rozumieniu Regulaminu nadano następujące znaczenia:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
 2. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
 3. Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
 4. Świadczenie usług drogą elektroniczną – świadczenie usługi zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 5. Usługodawca – podmiot wskazany w §1,
 6. Usługobiorca – osoba fizyczna lub prawna dokonująca lub przejawiająca chęć dokonania z Usługodawcą świadczącym usługi drogą elektroniczną, czynności prawnych prowadzących do wykonania usług, określonych w Regulaminie,
 7. Produkt – rzecz nabywana przez Usługobiorcę za pośrednictwem Usługodawcy w sposób i na warunkach określonych w Regulaminie, 
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Usługobiorcy zmierzające do zawarcia umowy z Usługodawcą, składane za pośrednictwem strony internetowej, której przedmiotem jest nabycie Produktu, a następnie jego dostarczenie pod adres wskazany przez Usługobiorcę, 
 9. Usługi – wszelkie czynności dokonywane przez Usługodawcę za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, pod adresem elektronicznym, 
 10. Formularz kontaktowy– dokument w formie elektronicznej wypełniany przez Usługobiorcę zamieszczony w witrynie internetowej, umożliwiający kontakt Usługodawcy z Usługobiorcą,
 11. Kontoindywidualne konto internetowe Usługobiorcy, 
 12. Polityka prywatności – odrębny dokument regulujący kwestie ochrony danych osobowych przez Usługodawcę.

 

§3

Postanowienia ogólne

 1. Platformą utworzoną celem umożliwienia korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest strona internetowa www.nilgiri.pl
 2. Usługobiorca przed rozpoczęciem korzystania z udostępnionej platformy zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Treści prezentowane na platformie internetowej pod adresem www.nilgiri.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, poza wyraźnie wskazanymi.
 4. Przeglądanie zawartości platformy internetowej nie wymaga utworzenia Konta.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany obowiązujących cen Produktów bez wcześniejszego powiadomienia.
 6. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, który to jest regulowany w odrębnym dokumencie.
 7. Usługobiorca oświadcza, że przekazane przez niego dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym, oraz   że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności i zobowiązuje się go przestrzegać. 

 

§4

Indywidualne Konto

 1. W ramach usług dostarczanych przez Usługodawcę, Usługobiorca może założyć Konto.
 2. W celu utworzenia Konta, Usługobiorca powinien obligatoryjnie:
  1. wypełnić formularz, podając swoje imię, nazwisko, adres e – mail, numer telefonu, hasło,
  2. zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin, 
  3. zatwierdzić podane dane, poprzez utworzony w tym celu odnośnik.
 3. Wypełnienie i przesłanie formularza wraz z Danymi Logowania stanowi zawarcie umowy o świaczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą na czas nieoznaczony, której przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 4. Po przesłaniu formularza, Usługobiorca, na podany przy Rejestracji adres e-mail otrzymuje wiadomość potwierdzającą utworzenie Konta.
 5. Posiadanie Konta umożliwia:
  1. Złożenie Zamówienia;
  2. Przechowywanie danych niezbędnych do złożenia Zamówienia lub wystawienia faktury VAT;
  3. wgląd do historii Zamówień,
  4. edytowanie danych dotyczących Usługobiorcy w wybranym przez niego momencie.
 6. Usługobiorca będący Konsumentem, może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, o której mowa w ust. 3 w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podania przyczyny. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczającym jest przesłanie oświadczenia o chęci skorzystania z tego uprawnienia na adres e – mail wskazany przez Usługodawcę.
 7. Usługobiorca ma prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, z zachowaniem 14 – dniowego wypowiedzenia, poprzez wystosowanie oświadczenia w formie wiadomości e – mail na wskazany przez Usługodawcę adres, w którym zgłasza chęć usunięcia Konta.
 8. W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 14 - dniowego terminu wypowiedzenia.
 9. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonane już usługi, a także umowy, do których zawarcia doszło przed złożonym wypowiedzeniem, a których termin wymagalności jeszcze nie nadszedł. Jednakże Strony mogą tą kwestie uregulować odmiennie.
 10. Po utworzeniu Konta, Usługobiorca loguje się do niego poprzez adres e – mail oraz nadane hasło.
 11. Usługobiorca zobowiązuje się do nieudostępniania Konta, jak również danych służących logowaniu osobom trzecim, oraz do podejmowania środków bezpieczeństwa zapobiegających zapoznaniu się z nimi przez osoby nieupoważnione.
 12. W ramach platformy utworzonej przez Usługodawcę zabronione jest publikowanie treści naruszających przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub dobre obyczaje.
 13. Usługobiorca nie może wykorzystywać Konta do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w szczególności do rozsyłania spamu czy prowadzenia jakiejkolwiek działalności komercyjnej.
 14. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymania się od aktywności, która może wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie usług dostarczanych przez Usługodawcę.

 

§5

Zakres usług

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy, za pośrednictwem strony internetowej, następujące Usługi:
  1. zapewnia możliwość przeglądania zawartości strony internetowej,
  2. informuje o aktualnej ofercie Usługodawcy,
  3. umożliwia złożenie Zamówienia,
  4. umożliwia  założenie i dostęp do Konta,
  5. umożliwia  zadanie zapytania Usługodawcy lub złożenie reklamacji za pośrednictwem formularza kontaktowego,
 2. W  celu skorzystania z dostępnych Uslug, Usługobiorca powinien posiadać dostęp do sieci Internet oraz przeglądarkę internetową (Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera) w najnowszej, dostępnej wersji.
 3. Strona internetowa jest przystosowana do wyświetlania również na urządzeniach przenośnych (w szczególności smartfon, tablet), jeżeli Usługobiorca spełnia warunki określone w ust. 2.
 4. Usługi wskazane w §5 ust. 1 lit c)-e) są przeznaczone wyłącznie dla osób fizycznych posiadających pełną zdolnosć do czynności prawnych. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności pranych mogą korzystać z usług wskazanych w §5 ust. 1 lit c)-e) wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego.

 

§6

Zamówienia

 1. Informacje dotyczące produktów oferowanych przez Usługodawcę stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 kodeksu cywilnego.
 2. Zamówienie realizowane jest w obszarze zakreślonym przez Usługodawcę. Jeżeli dostawy nie można zrealizować, Usługobiorca otrzymuje komunikat o braku możliwości realizacji Zamówienia pod wskazany przez niego adres
 3. Usługobiorca może dokonać zamówienia przedmiotów po założeniu Konta. Dokonanie zakupu jest możliwe również bez zakładania Konta bez Usługobiorcę.
 4. Ceny produktów zamieszczone na stronie internetowej zawierają wszystkie podatki, nie zawierają jednak kosztów dostawy. Ceny zawierające omyłki pisarskie lub rachunkowe nie wiążą ani Usługodawcy, ani Usługobiorcy.
 5. Usługobiorca składający Zamówienie bez zakładania Konta, na stronie internetowej, podejmuje poniższe kroki:
  1. wskazuje adres dostawy (miejscowośc, ulica, numer budynku, numer mieszkania),
  2. wskazuje Produkt, który chce zakupić,
  3. wskazuje swoje imię, nazwisko, telefon komórkowy, 
  4. wybiera metodę płatności, za pośrednictwem plattormy Shoper,
  5. akceptuje Regulamin oraz Zamówienie, klikając w przycisk „Akceptuje Regulamin” a następnie „Złóż zamówienie”
  6. prawidłowo uiszcza opłatę za pośrednictwem wybranej przez siebie metody płatności
 6. Usługobiorca składający Zamówienie za pomocą Konta, na stronie internetowej, podejmuje poniższe kroki:
  1. loguje się na stronie internetowej przy użyciu adresu elektronicznego oraz nadanego hasła, 
  2. wybiera z listy zapisanych adresów ten, na który ma być dostarczony przedmiot Zamówienia lub wprowadza nowy (miejscowośc, ulica, numer budynku, numer mieszkania)
  3. wskazuje Produkt, który chce zakupić,
  4. wybiera metodę płatności za pośrednictwem plattormy Shoper,
  5. akceptuje Zamówienie, klikając w przycisk „Złóż zamówienie”,
  6. prawidłowo uiszcza opłatę za pośrednictwem wybranej przez siebie metody płatności
 7. W zakresie w jakim Usługobiorca zamawia Produkty Usługodawcy za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi agregujące (agregatorzy płatności), zasady realizowania zamówień określają odrębne regulacje, stworzone przez podmioty świadczące usługi agregujące.
 8. Po wykonaniu kroków wskazanych w ust. 5 i ust. 6, Usługodawca przystępuje do realizacji Zamówienia. W razie wątpliwości Usługodawca zastrzega sobie prawo do potwierdzenia faktu złożenia Zamówienia przez Usługobiorcę za pośrednictwem numeru telefonu lub adresu elektronicznego i dopiero po uzyskaniu potwierdzenia przystępuje do jego realizacji.
 9. Usługobiorca na wskazany w toku składania Zamówienia adres elektroniczny otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą informacje dotyczące złożonego Zamówienia.
 10. W razie wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację Zamówienia Usługodawca jest uprawniony do jego wstrzymania, o czym niezwłocznie informuje Usługobiorcę drogą elektroniczną bądź telefonicznie.
 11. Usługodawca jest uprawniony do odmowy przyjęcia Zamówienia w dni wolne od pracy Usługodawcy. O dniach wolnych Usługodawca informuje Usługobiorcę na stronie internetowej www.nilgiri.pl
 12. Jeżeli do Zamówienia z jakichkolwiek przyczyn nie zostały doliczone koszty dostawy, Usługodawca kontaktuje się drogą telefoniczną lub elektroniczną celem poinformowania Usługobiorcy o konieczności doliczenia kosztów dostawy przedmiotu Zamówienia.
 13. Usługobiorca otrzymuje od Usługodawcy paragon lub fakturę VAT jako dokument potwierdzający dokonanie zapłaty.
 14. Usługobiorca chcąc otrzymać fakturę VAT, powinien w trakcie składania Zamówienia wybrać opcję „faktura VAT”.
 15. Operatorem płatności jest firma Autopay S.A.
 16. Typy obsługiwanych kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic

 

 §7

Zapytania, uwagi, reklamacje

 1. Usługobiorca może zgłaszać zapytania, uwagi dotyczące funkcjonowania platformy internetowej, jak również reklamacje związane z świadczonymi usługami. 
 2. Usługobiorca może zgłaszać reklamacje za pośrednictwem:
  1. Formularza kontaktowego, dostępnego pod adresem: https://nilgiri.pl/kontakt
  2. Elektronicznie, na adres e-mail: reklamacje@nilgiri.pl
 3. Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Usługobiorcy o wynikach przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, na podany adres kontaktowy Usługobiorcy
 4. Termin na ustosunkowanie się wynosi 14 dni, liczony od dnia otrzymania zgłoszenia
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpoznania reklamacji lub zapytania zawierającego treści wulgarne lub obrażliwe wobec Usługodawcy
 6. Reklamacja w szczególności zawiera: dane reklamującego Usługobiorcy, wskazanie okoliczności stanowiących podstawę reklamacji, wysuwane żądanie w związku ze składaną reklamacją oraz dokumentację fotograficzną reklamowanego Produktu (jeśli dotyczy)
 7. Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 8. Brak odpowiedzi ze strony Usługodawcy oznacza uznanie reklamacji.
 9. Koszty nieuzasadnionej reklamacji ponosi Usługobiorca.
 10. Podstawy reklamacji nie mogą stanowić w szczególności:
  1. okoliczności związane z nieprawidłowym działaniem przeglądarki lub naprawami serwisowymi,
  2. działania podmiotów, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

 

§8

Obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca zapewnia dostęp do swoich usług poprzez udostępnienie platformy internetowej pod adresem www.nilgiri.pl
 2. Usługodawca udostępnia swój adres – email do korespondencji z Usługobiorcą, a także dane teeladresowe na stronie internetowej.
 3. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy Usługi wskazane w §5 Regulaminu.
 4. W stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem, Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku gdy do powstania szkody doszło wskutek umyślnego działania Usługodawcy.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
 6. Usługodawca udziela pomocy Usługobiorcy w zakresie korzystania z funkcjonalności strony internetowej.
 7. Usługodawca ma obowiązek udzielania odpowiedzi na zadane przez Usługobiorcę zapytanie oraz reklamacje.

 

§9

Odstąpienie od umowy (dotyczy Uslugobiorców będących Konsumentami)

 1. Usługobiorca będący Konsumentem, który zawarł umowę o której mowa w §6 Regulaminu, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Dotyczy to również osób, o których mowa w art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
 2. Termin na odstąpienie od umowy rozpoczyna swój bieg z chwilą wejścia przez Uslugobiorcę w posiadanie produktu.
 3. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie informacji o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres Usługodawcy.
 4. Po odstąpieniu od umowy przez Usługobiorcę, Usługodawca przesyła potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.
 5. Umowę, od której dokonano odstąpienia, uznaje się za niezawartą.
 6. Usługodawca w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca Usługobiorcy poniesione koszty. Usługodawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania produktu lub dostarczenia dowodu odesłania produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Usługodawca zwraca Uslugobiorcy koszty najtańszego sposobu doręczenia produktu. Jeżeli Usługobiorca wybrał inny niż najtańszy sposób doręczenia, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Usługobiorcę dodatkowych kosztów.
 8. Jeżeli Usługobiorca korzysta z częściowego odstąpienia od umowy, nie przysługuje mu zwrot kosztów najtańszego sposobu doręczenia produktu.
 9. Usługobiorca jest zobowiązany zwrócić produkt produkt nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez niego od umowy.
 10. Do zachowania powyższego terminu wystarczające jest odesłanie produktu przez upływem 14-dniowego terminu.
 11. W przypadku odstąpienia od umowy, Usługobiorca ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 12. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem użytkowania produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 13. Usługodawca zwraca płatności dokonane przez Konsumenta przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, chyba że Usługobiorca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 14. Poza przypadkami wskazanymi w Regulaminie, prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadkach przewidzianych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2019.134.j.t), w szczególności jeżeli przedmiotem zamówienia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta, służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb lub Produkt którego nie można zwrócić z powodów higienicznych.
 15. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową, istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.

 

§10

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy przekazanych Usługodawcy, jest Usługodawca.
 2. Usługobiorca przekazuje swoje dane osobowe podmiotowi wskazanemu w §1.
 3. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy w celu wysyłki newslettera, realizacji Zamówienia, świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. 
 4. Dane są przetwarzane oraz udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie zgody wyrażonej przez Usługobiorcę, zawartej umowy, obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub prawnie uzasadnionego celu Administratora. 
 5. Usługodawca przetwarza dane podane przez Usługobiorcę tj. imię i nazwisko, firma NIP, dane teleadresowe i adresowe, numer telefonu, numer konta, adres IP, treść zapytania/reklamacji/uwag, a także inne identyfikatory oraz informacje gromadzone poprzez pliki cookies. Podane przez Usługobiorcę dane osobowe są widoczne tylko dla osób uprawnionych. 
 6. Usługodawca przechowuje dane osobowe przez okres nie dłuższy niż jest to potrzebne do celów wynikających z praw Usługobiorcy, jak i Usługodawcy, chyba że będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych albo w interesie publicznym bądź do celów badań naukowych lub historycznych czy też do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
 7. Usługobiorca podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, z zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych uniemożliwia założenie Konta, realizację Zamówienia, przeprowadzenie rekrutacji lub skorzystanie z innych funkcjonalności gwarantowanych przez Usługodawcę
 8. W przedmiocie przetwarzania danych osobowych, Usługodawca zapewnia Usługobiorcy kontakt drogą elektroniczną pod adresem: dane.osobowe@nilgiri.pl
 9. Usługobiorca ma prawo otrzymać w pliku PDF dane osobowe, dostarczone Usługodawcy. 
 10. Usługobiorca ma prawo dostępu do przekazanych danych osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia zgodnie ze stanem faktycznym.
 11. Usługobiorca może również cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, żądać ich niezwłocznego usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także wnieść sprzeciw.
 12. Usługodawca gwarantuje możliwość usunięcia danych osobowych, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Usługobiorcy. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych, w szczególności, gdy Usługobiorca nie uregulował wszystkich należności lub naruszył przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności, ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Usługodawcę.
 13. Realizacja uprawnień Usługobiorcy, o których mowa powyżej, odbywa się za pomocą poczty elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości o określonej treści na adres elektroniczny Usługodawcy.
 14. Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione, w szczególności poprzez szyfrowanie danych, używanie bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL).
 15. Usługodawca informuje organ nadzorczy o incydentach bezpieczeństwa dotyczących danych osobowych. 
 16. Usługodawca przekazuje dane osobowe Usługobiorcy podmiotom pozostającym w ścisłej współpracy ze Usługodawcą, w szczególności dostawcom usług informatycznych, usług płatniczych, bankom, a także podmiotom świadczącym usługi księgowe

 

§11

Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności:
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
  • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w ważnych przypadkach, w szczególności w razie zmiany funkcjonalności strony internetowej, działalności Usługodawcy lub zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego
 3. Usługodawca informuje Usługobiorcę o zmianie Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej, poprzez umieszczenie wiadomości zawierającej zestawienie nowych postanowień Regulaminu oraz postanowień ulegających zmianie
 4. Usługobiorca zostaje powiadomiony o zmianie Regulaminu, poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej wiadomości o treści wskazanej w ust. 3.
 5. Jeżeli Usługobiorca nie wyraża zgody na nową treść Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w terminie 14 dni od dnia poinformowania o zmianie Regulaminu
 6. Oświadczenie o braku zgody na treść Regulaminu poczytuje się za wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 7. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za podanie adresu elektronicznego, który jest nieprawidłowy, do którego nie ma dostępu oraz za wynikające z wymienionych faktów następstwa.
 8. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na umowy, których realizację rozpoczęto przed dokonaniem zmiany.
 9. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą w związku z zawarciem i wykonaniem umów na podstawie niniejszego regulaminu lub których niniejszy regulamin stanowi integralną część, jest sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Usługodawcy.
 10. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, który jest Konsumentem, w związku z zawarciem i wykonaniem umów na podstawie niniejszego regulaminu lub których niniejszy regulamin stanowi integralną część, jest sąd właściwy w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego
 11. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umów zawieranych z Usługodawcą.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl